ALGEMENE VOORWAARDEN


Hostesses van Oranje
Gevestigd en kantoorhoudende te:
Turbinestraat 1, 1014 AV Amsterdam

hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2: Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. De opdrachtgever dient tenminste 3 weken voor de eerste actiedag een order te bevestigen, tenzij anders wordt afgesproken. Indien dit niet gebeurt kan gebruiker niet instaan voor het feit dat de opdracht volledig wordt uitgevoerd en/of binnen gestelde kwaliteitsnormen.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Door het ondertekenen van een order, begroting, overeenkomst en/of daarbij behorende bijlagen verbindt de opdrachtgever zich definitief. De order zal door Monsterscore worden uitgevoerd, tenzij Monsterscore voor de eerste actiedag de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht de opdracht niet te aanvaarden.

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2).

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

hostesses hostesses hostesses hostesses hostesses
 

Hostesses

hostesses

Hostess Service voor beurzen, congressen en seminars.

Receptionistes

receptionistes

Receptionistes voor tijdelijke of permanente bemanning van uw receptie.

Demonstratrices

demonstratrices

Demonstratice voor productpresentaties en cosmetica promoties.

Vacatures

hostesswerk

Op zoek naar hostesswerk? Bekijk onze hostess vacatures.